Obchodné a dodacie podmienky predaja výrobkov

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, taktiež v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb. z.) sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky.

I.Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou „ MARKOS spol. s r.o., Čerenčianska cesta 1946, 979 01 Rimavská Sobota, IČO 31 640 010 /ďalej len prevádzkovateľ / .

2.Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.

3.Pod elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky web stránky a cenu, ktorý bol zaslaný e- mail-om na adresu predávajúceho.

4.Nižšie uvedené podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. V tom prípade ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, ktorú po akceptovaní prevádzkovateľa označí za potvrdenú.

II.Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí v registračnom formulári. Predmetom objednávky je tovar uvedený na www.markossro.sk.

2.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

3.Potvrdením elektronickej objednávky dochádza k akceptovaniu návrhu na zmluvu.

4.Prevádzkovateľ v závislosti od výšky objednávky je vždy oprávnený preveriť objednávku aj iným vhodným spôsobom ako napr.telefonicky alebo písomne.

5.Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III.Dodacie podmienky,termíny.

1.Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo, miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Tovar bude následne expedovaný prevádzkovateľom s využitím tretích subjektov / logistické služby, Pošta/, alebo dodá tovar vlastnými autami, alebo inak na základe dohody.

2.Dodanie tovaru je uskutočnené :odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tretím subjektom./pošta, logistické centrum, DHL,.../

3.Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho v momente zaplatenia kúpnej sumy v celkovej výške.

4.Prevádzkovateľ sa snaží expedovať tovar čo možno v najkratšom možnom čase po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2- 10 pracovných dní. V osobitných prípadoch, keď si to situácia vyžaduje, je možné po predchádzajúcom súhlase objednávateľa dobu dodania predlžiť.

5.Tovar bude dodaný kupujúcemu v spotrebiteľských obaloch alebo na základe dohody ak si to vyžiada špeciálne požiadavky.

6. V prípade, že objednaný tovar, alebo niektoré položky objednaného tovaru na sklade nie je, bude o tom Kupujúci informovaný e-mailom hneď po prijatí objednávky. Predávajúci ho bude informovať o možnom termíne dodania chýbajúceho tovaru a dohodne sa s Kupujúcim na ďalšom postupe.

Prehľad cien za prepravu zásielok posielaných Slovenskou Poštou účtovaných k cenám za tovar
Ceny za prepravu sú stanovené podľa hmotnosti zásielky

Do 2 kg

2,90 Eur

Do 2 kg 1.Trieda

3,60 Eur

Do 5 kg

4,60 Eur

Do 5 kg 1.Trieda

5,00 Eur

Do 10 kg

6,00 Eur

Krehký tovar

+ 0,50 Eur

IV.Kúpna cena, platby

1.Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru, prípadne v termíne uvedenom na faktúre.

V.Vrátenie alebo výmena tovaru,storno objednávky

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Vrátiť tovar je možné iba ak je nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.

Kupujúci je povinný v takomto prípade zaslať tovar formou poistenej zásielky poštou alebo inou logistickou spoločnosťou.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Ak Kupujúci neprevezme objednaný už zaslaný tovar, bude mu účtovaný STORNO poplatok minimálne vo výške 6,50 EUR za náklady spojené s dodaním a spätným vrátením tovaru.

VI. Záruka, reklamácie, doklady

1. Záručná lehota
Všetok tovar, ktorý má Predajca v ponuke, má na obale vyznačený minimálnu trvanlivosť, šaržu, dátum výroby, alebo iné označenie dátumu spotreby.

2.Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky.Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a dodacím listom je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi.Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú.

VII.Ochrana osobných údajov


Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Predávajúci použije osobné údaje výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.markossro.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií Kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu osobných údajov predávajúci neposkytuje žiadnej tretej strane s výnimkou kuriérska spoločnosti a pošty - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:
- všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
- neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám

VII.Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení tak ako je uvedené na príslušnej internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania aktuálnej objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami „sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.

5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.06.2012